26.06.2015 Çankaya Belediye Başkanlığından

 

 

 

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan aşağıdaki listede adresleri,aylık ve yıllık muhammen bedelleri, geçici teminatları ve kira süreleri belirtilen tesis ve taşınmazların kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (arttırma) ile ihale edilecektir.

AYLIK MUHAMMEN YILLIK MUHAMMEN KİRA İHALE TARİHİ

S.NO KİRAYA VERİLECEK YER YÜZ ÖLÇÜMÜ BEDEL BEDELİ SÜRESİ %3 GEÇİCİ TEMİNAT SAATİ

1 Alacaatlı Mah. 44418-44425-44436 125 m2’si kapalı 2,500.00 TL 30,000.00 TL 10 (On) 900,00 09.07.2015

adalar arası park alanında Kafeterya 125 m2’si açık Yıl (Dokuzyüzlira)TL 14:00

558 m2’si kapalı 4,000.00 TL 48,000.00 TL 10 (On) 1.440,00 09.07.2015

2 Alacaatlı Mah. 44418-44425-44436 558 m2’si açık Yıl (Bindörtyüzkırklira)TL 14:15

adalar arası park alanında Kafeterya (inşaatı tamamlanmamış)

3 Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada 9783 m2 9,900.00 TL 118,800.00 TL 5 (Beş) 3,564,00 09.07.2015

batısı park alanında Sera Yeri Beş (Üçbinbeşyüzatmışdört)TL 14:30

MADDE 2- Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, her iş için ayrı ayrı olmak üzere 100,00-(yüz)TL karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.

MADDE 3- İhaleler, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat :9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

MADDE 4- Her iş için ayrı ayrı olmak üzere; kiraya verilecek yerlerin yukarıda belirtilen geçici teminat tutarları nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da madde 5.7’de belirtildiği şekilde banka teminat mektubu olarak temin edilir.

MADDE 5- İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler: Her iş için ayrı ayrı olmak üzere dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

5.1- İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)

5.2- Kanuni İkametgâh Belgesi.

5.3- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2015 yılına ait noter tasdikli)

5.3.1-Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(2015 yılına ait noter tasdikli)

5.3.2- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2015 yılına ait noter tasdikli tüzel kişiliğin sicil kaydı olduğunu gösterir belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve/veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.3.3- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.3.1 ve 5.3.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.

5.4- İmza sirküleri ( noter tasdikli)

5.4.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

5.4.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve/veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.4.3- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.4.1 ve 5.4.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.

5.5-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en az 2 (iki) ay öncesinden alınmış imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve/veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.6- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.

5.7- Her iş için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya geçici teminatın Banka teminat mektubu olması halinde teminat mektubu’nun limit içi olması gerekmektedir.

5.8- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak Yer Görme Belgesi ile sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair Taahhüt Belgesi.

MADDE 6- Her iş için ayrı ayrı olmak üzere ihaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak) ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 8. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosuna vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)

MADDE 7- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

MADDE 8- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 8. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9- İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel. : (0312) 458 89 00 (2201- 2250)

Fax : 0312) 458 90 76

Web : www.cankaya-bel.tr

e-posta :halkis@cankaya-bel.tr

İlan olunur.