26.06.2015 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü

TC ULAŞTIRMA,

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA/PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İDARE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
ANKARA GÖLBAŞI KARŞIYAKA Kavşak içerisi Arazi 121.135,34 m2 TAM 303.000,00TL. 9.090,00TL. 06.07.2015 14:30

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın kiralanması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır
3. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için,
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ve 27 maddesine istinaden süresiz geçici teminat mektubu
b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgah Belgesi
c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge
d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi
e) Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı
4. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38 maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatindaen önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5. İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 140,00 TL. (YüzKırkTL.)’nin Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
6. İhale ile ilgili giderler ( vergi (KDV), resim, harç, ihale ilan giderleri ve diğer ödenmesi gereken giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
7. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar. Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz
8. İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
9. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
10. İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda sözleşme imzalanacaktır.
11. ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12. İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı 100,00TL.(YüzTürkLirası) olarak uygulanacaktır. İlan olunur