DoAYu Karadeniz’de A?retilen A�ayA�n tA?ketildiAYi A?lke sayA�sA� 110’a ulaAYtA�

Muhammet KAA�AR/RA�ZE, (DHA) -A�A�aykur tarafA�ndan baAYlatA�lan yurt dA�AYA� tanA�tA�m ataAYA�yla DoAYu Karadeniz BA�lgesi’nde A?retilen A�ayA�n tA?ketildiAYi A?lke sayA�sA�, 4 kA�tada 110’a ulaAYtA�. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki 829 bin 505 dekarlA�k alanda, 212 bin 692 A?retici tarafA�ndan yapA�lan A�ay tarA�mA�nda, yA�lda 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasA�nda deAYiAYen miktarlarda yaAY A�ay elde ediliyor.
UluslararasA� kuruluAYlarca ‘kalite A�dA?lA?’ verilen A�aykur’un A?rA?nlerinin ihraA� edildiAYi A?lke sayA�sA�, her geA�en gA?n artA�yor. A�aykur tarafA�ndan son yA�llarda A?retilen siyah A�ayA�n yanA� sA�ra yeAYil, soAYuk, beyaz ve meyve aromalA� A�ay A�eAYitleri ile yer alA�nan uluslararasA� fuarlarda tanA�tA�m ataAYA� baAYatA�ldA�. TA?rk A�ayA�nA�n dA?nya pazarlarA�nda yer almasA� iA�in baAYlatA�lan yurt dA�AYA� tanA�tA�m ataAYA�yla 110 A?lkeye ulaAYA�lrA�ken, bu sayA�nA�n daha da artA�rA�lmasA� hedefliyor. GeA�en yA�l sonu itibarA�yla 106 bin ton kuru A�ay satA�AYA�nA�n gerA�ekleAYtirildiAYi A�aykur’da, 8 milyonu ihracat olmak A?zere soAYuk A�ay markasA� ‘Didi’ ile 113,5 milyon litrelik satA�AY yapA�ldA�. Yurt dA�AYA�nda da satA�lan soAYuk A�ayla kuru A�ay satA�AYlarA�nA�n A�nA? aA�A�ldA�. A�aykur tarafA�ndan 38’i Avrupa, 35’i Afrika, 15’i Asya, 12’si OrtadoAYu, 10’u da ABD kA�tasA�ndaki 110 A?lkeye ulaAYA�ldA�.
TA?rk A�ayA� en fazla BelA�ika ve Almanyaa��ya ihraA� ediliyor. Bu A?lkeleri ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Azerbaycan, TA?rkmenistan, Suudi Arabistan ve Afrika A?lkeleri takip ediyor. GeA�en yA�l da Singapur, Somali, Bahreyn, Litvanya, Hindistan, Gambiya ve Nijeryaa��ya kuru A�ay ihracatA�na baAYlandA�. TA?rk A�ayA�nda, yA�lda yaklaAYA�k 7 bin ton ihracat gerA�ekleAYtiriliyor. Gelecek yA�l Avrupa pazarA�nA�n yanA� sA�ra Rusya ile Afrika ve UzakdoAYu A?lke pazarlarA�nda daha etkili olunmasA� hedeflenirken, son olarak da Irak pazarA� iA�in temasa geA�ildi.
‘A�AYKUR, DA?NYANIN HER YERA�NDE OLACAK’
A�aykur Genel MA?dA?rA? A�mdat SA?tlA?oAYlu, TA?rk A�ayA�nA�n dA?nya pazarlarA�nda yerini alabilmesi iA�in A�alA�AYmalar sA?rdA?rdA?klerini belirtti. TA?rk A�ayA�nA�n, dA?nyanA�n her yerinde olacaAYA�nA� vrugulayan SA?tlA?oAYlu, AYA�yle konuAYtu:
“A�ok gA?A�lA? bir dA?nya markasA� haline gelmeyi hedefliyoruz. TA?rkiye’nin A�ay A?rettiAYini dA?nya bilmiyordu. BugA?n dA?nya Rize A�ayA�nA� biliyor. Bilinen bir marka ve A?rA?n haline geldi. A?rA?nlerimiz dA?nya kalite kuruluAYlarA�ndan A�dA?l alA�yor. Bu tA?r A�dA?ller kalite imajA� aA�A�sA�ndan A�ok A�nemli. MalA�nA�zA�n kaliteli olduAYuna dair bir kanaat yoksa satamA�yorsunuz. TA?ketici artA�k bilinA�li ve kalitesiz mal almA�yor. DA?nyada A?zerine kar yaAYan tek A�ay bitkisi bizim A?lkemizde. Bu nedenle diAYer A?lkelerde yapA�lan haAYere mA?cadelesi bizde yok. Bu da A�ayA�mA�zA� dA?nya pazarlarA�nda farklA� kA�lA�yor. Mevcut pazar payA�mA�zA� koruyarak yurt iA�inde ve dA�AYA�nda bA?yA?meye devam edeceAYiz.”