Karacaoğlu: Siyasetteki ataerkil yapı, kadınların siyasete katılımının önündeki ana engeli oluşturuyor

Ka.Der, kadın milletvekilleri, STK ve kadın üniversite öğrencileri arasında bağ kurma projesini tamamladı

Ka.Der (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Ankara, “Sivil Toplum, Kadın Üniversite Öğrencileri ve Kadın Parlamento Üyeleri Arasında Sürdürülebilir Bağlar Kurma Projesi”ni tamamlandı. AB Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle Mart 2018-Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen projenin kapanış toplantısı, Ankara Holiday Inn Hotel’de gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını ve rapor sunumunu yapan Proje Koordinatörü Nilgün Karacaoğlu,“Siyasetteki ataerkil yapı, kadınların siyasete katılımının önündeki ana engeli oluşturuyor” dedi

SULTAN YAVUZ / ANKARA – Ka.Der (Kadın Adayları Destekleme Derneği)’nin, AB Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle hayata geçirdiği “Sivil Toplum, Kadın Üniversite Öğrencileri ve Kadın Parlamento Üyeleri Arasında Sürdürülebilir Bağlar Kurma Projesi” kapanış toplantısını yaptı. Ankara Holiday Inn Otel’de düzenlenen etkinliğe STK temsilcileri, bazı kadın milletvekilleri ve kadın hakları konusunda mücadele yürüten temsilciler katıldı.
Proje kapsamında, genç kadınlar arasında siyasete katılımla, yerel ve ulusal kurumlarla ilgili farkındalık yaratma ve karar verme mekanizmalarına katılımlarını arttırmak için yedi farklı şehirde, “Genç Kadınlar için Siyaset Okulu” düzenlendi. Bu programa Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana, İzmir, Trabzon ve Kars’tan toplam 143 genç kadın katıldı. Siyasete ilgi duyan bu kadınların, içinde yer aldıkları farklı siyasal görüşlerden yapılanmaları güçlendirmeleri hedefleniyor.
Proje çerçevesinde seçilmiş kadın millet vekillerinin siyasetteki deneyimleri ve tanıklıklarını ortaya koyan ve akademik kaygı güdülmeyen “Kadınların Siyasette Var Olma Mücadeleleri:27.Dönem Kadın Milletvekilleri” raporu da hazırlandı. Bu raporun amacı; kadın millet vekillerinin siyasetteki bireysel deneyimlerini, siyasete katılım sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde gerek kendi yaşamları gerek mevzuatla ilgili farkındalıklarını daha görünür kılmak olarak belirlendi.
27. Dönem kadın milletvekillerinin deneyimlerini, mecliste bir kadın olarak yaşadıkları zorlukları ve başarılarına dikkat çekmeyi amaçlayan rapor kapsamında, yapılan yüz yüze görüşmelere milletvekillerinin katılımı gönüllülük esasına dayandı ve görüşme yapılan milletvekillerinin kişisel deneyimleri veya tanıklıkları anonim olarak raporlandı.
Kadın millet vekilleri ve sivil toplum örgütlerinin ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi hedefiyle bugüne kadar iki toplantı gerçekleştiren Ka.Der, 28 Kasım 2018’te sivil toplum temsilcilerinin ve kadın vekillerin tanışıp görüş alışverişinde bulunduğu bir toplantı ile projeyi tanıtarak, kadın vekiller ile yapılan derinlemesine görüşmelerde kullanılmak üzere sorularla ilgili öneriler aldı.
23 Ekim 2019’daki toplantıda da kadın vekiller ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi konusunu gündeme aldı. Toplantılar neticesinde ortaklaşılan öneriler şunlar oldu;
STK temsilcileri ve kadın millet vekillerinin daha fazla ve düzenli bir araya geleceği alanlar ve kanallar oluşturulmalı.
Kadın vekiller yerellerde kadınların siyasete katılım gösterdiği kent konseyleri gibi mekanizmalar ile daha fazla iletişim ve ilişki kurarak, birbirlerini güçlendirmeli.
Kadın meselesi özelinde tüm siyasi partilerin kadın vekillerinin bir araya geleceği ağlar oluşturulmalı.
Partilerin kadın kolları güçlendirilmeli ve parti politikaları ve kararlarına etkisi arttırılmalı.
Karacaoğlu, “Ka.Der, ayrımcılığın her türlüsüne karşıdır”
Etkinliğin açılış konuşmasını ve proje sunumunu yapan Proje Koordinatörü Nilgün Karacaoğlu, Ka.Der’in 1998 yılında feminist Şirin Tekeli’nin de içinde olduğu bir grup kadın tarafından İstanbul’da kurulduğunu belirterek, 2019 yılı itibariyle de beş şubesinin bulunduğunu ve bunlardan birinin de Ankara’da olduğunu söyledi.
Ka.Der’in, seçim ve atamayla ilgilenen karar alma mekanizmalarında kadınların temsil oranını artırmak, karar alma mekanizmalarında ve siyasette kadınların etkin ve yetkin çalışmalarda bulunmak, kadın sorunlarını çözüme yönelik politikalar geliştirmek, kadın bakış açısını tüm çalışmalara yansıtmak ve yaygınlaştırmak, ayrımcı kanun ve politikalara müdahalede bulunmak, kadınların tüm pozisyonlara aday olmasını teşvik etmek, siyasi yaşamda ve karar verici pozisyonlarda olan kadınlar için bir destek ağı sağlamak ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı artırmak hedefi ile yola çıktığını ifade eden Karacaoğlu, “KA.Der, ayrımcılığın her türüne karşıdır” dedi.
Tüm yasal siyasal parti ve görüşlere eşit mesafede durduklarını kaydeden Karacaoğlu, tüm çalışmalarında kadın dayanışmasını esas aldıklarını ve Ka.Der Ankara’nın da bir grup aktivist ve feminist kadının bir araya gelmesiyle oluştuğunu vurguladı. Amaçlarını, “Siyaset alanındaki güç ve şiddete dayalı ataerkil yapı, kadınların siyasete katılımı önündeki ana engeli oluşturduğundan, mevcut siyasi sorunları dönüştürmek ve karar alma mekanizmalarında kadın temsil ve katılımını artırarak eşit temsili sağlamak ana çalışma teması” şeklinde açıklayan Karacaoğlu, projeyi şu sözlerle anlattı:
“Projenin genel amacı sivil toplum örgütleri, cinsiyet temelli çalışan örgüt temsilcileri ve kadın vekiller arasında bir ilişki kurmak, bu ilişkiyi güçlendirmek ve sürüdürülebilirliğini sağlamak. Projenin dört temel bileşeni vardı; cinsiyete duyarlı politika izleme komitesi kurulması, genç kadınlar için siyasi eğitim programı, kadın vekiller için raporlama ve kadın milletevekilleriyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda onların deneyimleri ve siyasette var olma mücadelelerini anlatan bir raporun ortaya çıkmasıyla bu ilişki ağının güçlendirilmesi…”
Genç kadınlar için siyaset okulu
Projenin ayaklarından biri olan Genç Kadınlar için Siyaset Okulu’nun, özellikle siyasetle ilgilnenen çok sayıda kadın olduğunu ortaya çıkarmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu kaydeden Karacaoğlu, katılımcıların 18-25 yaş aralığında olduğunu ve programa dâhil edilen konuların; toplumsal cinsiyet, kadın bakış açısıyla siyaset, ulusal ve uluslararası mevzuatta eşitlik mekanizmaları, seçmen eğilimi, siyasette beden dili ve önemi, siyasetin yeni hâli, yeni medya kullanımı, sivil katılım, kadına yönelik şiddet ve şiddete karşı stratejiler, propagandanın popülist hâlleri ve siyasal sistemler olduğunu söyledi.
Projenin diğer çalışmasının da kadın vekillerin yasama çalışmaları boyunca tüm faaliyetleri toplumsal bakış açısıyla değerlendirmek ve izlemek olduğunu belirten Karacaoğlu, bu amaçla hazırlanan raporda, 24. ve 26. Dönemleri karşılaştırdıklarını ifade etti. Karacaoğlu bu çalışmayı şu sözlerle anlattı:
“Bu iki dönem de, toplumsal cinsiyet başlığı altında hemen hemen aynı, cinsiyet eşitliği ve aile 24. Dönem’in konusuyken; 26. Dönemde, eşitlik konusunda, cinsiyet eşitliği ve ilgili mekanizmalar ile kanun tasarıları hakkında daha çok çalışma olmuş. Eril cinsiyetçi dil ise iki dönemde de kalmış. Bütçenin kadın konusunda az katkısı, kamu kaynaklarının bu konudaki yetersizliği de öne çıkan konular arasında yer alıyor. Kadına yönelik şiddet konusu 26. Dönem’de artıyor ve bununla ilgili tartışmalar ve şiddetle mücadele kanunu ile mültecilik meselesi ana gündemler olmuş. Kayıt dışı çalışma, işgücüne kadınların az katılımı ve cinsiyet temelli mobbing de öne çıkıyor. Kız çocuklarının okullaşması, eğitimde cinsiyetçi müfredat, hastanelerin yetersizliği ve nefret suçları da ön plana çıkarken, kadın hareketinin talepleri ve feminizm de diğer konular arasında bulunuyor.”
“STK temsilcileri ve kadın milletvekilleri arasındaki iletişim güçlendirilmeli”
Karacaoğlu, kabul edilen öneriler arasında “STK temsilcileri ve kadın milletvekilleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi”nin olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Kadın meselesi partiler üstü görülmeli, kadın meselesi konusunda kadın vekiller partilerinde bu konunun savunuculuğunu yapmalı ve kadın örgütleriyle kurulan ilişkiler kurumsallaştırılmalı. STK temsilcileri ve kadın milletvekillerinin daha fazla bir araya geleceği kanallar oluşturmak, kadın vekillerin yerelde kadınların siyasete katılım gösterdiği mekanizmalarla daha fazla ilişki kurmaları, tüm milletvekillerinin kadın konusunda bir araya geleceği ağ oluşturularak kadın kolları güçlendirilmeli.”
Ka.Der’in internet sitesine www.kaderankara.org.tr’dan ulaşabilirsiniz.