TA?rk kaynak sularA�na A�ngiliz ilgisi

BURSA -A�Bursa ve Sakarya baAYta olmak A?zere TA?rkiye’nin dA�rt bir yanA�ndaki doAYal kaynaklardan A�A�karA�ldA�ktan sonra ambalajlanarak 110 A?lkeye ihraA� edilen sulardan 2017 yA�lA�nda 66,8 milyon dolarlA�k gelir saAYlandA�.
UludaAY A�hracatA�A� Birliklerinden (UA�B) alA�nan bilgiye gA�re, Marmara BA�lgesi’nde iAYletilen su kaynaklarA�nA�n bA?yA?k kA�smA� Bursa ve Sakarya’da yer alA�yor.
110 A?lkeye ihraA� edildi
Yurt dA�AYA�nda talep gA�ren TA?rk kaynak sularA�, geA�en yA�l 110 A?lkeye ihraA� edildi. AmbalajlA� su dA�AY satA�mA�, bir A�nceki yA�la gA�re tonaj olarak yA?zde 5, deAYer bazA�nda yA?zde 4 artA�AY gA�sterdi. GeA�en yA�l 429 bin 619 ton kaynak suyu ihracA�ndan 66,8 milyon dolar gelir elde edildi.
Su ihracatA� yapA�lan A?lkeler arasA�nda tonaj olarak ilk sA�rada yer alan A�ngiltere’ye 12 milyon dolar karAYA�lA�AYA�nda 108 bin 824 ton su gA�nderildi. Bu A?lkeye yapA�lan ihracat 2016’ya gA�re, tonaj olarak yA?zde 5, deAYer olarak yA?zde 1 arttA�. Buna gA�re, TA?rkiye’nin ihraA� ettiAYi her 4 litre suyun 1 litresini A�ngilizler iA�ti.
Almanya ikinci sA�rada
TA?rk kaynak sularA�nA�n en A�ok tA?ketildiAYi A?lkeler arasA�ndaki Almanya’ya geA�en yA�l 14,6 milyon dolar karAYA�lA�AYA�nda 86 bin 553 ton su ihraA� edildi. Almanlara yapA�lan ihracat 2016’ya gA�re, tonajda yA?zde 12, deAYerde yA?zde 37 artA�AY gA�sterdi.
Alman ve A�ngilizlere yapA�lan dA�AY satA�m, toplam ihracatA�n yaklaAYA�k yA?zde 40’A�nA� oluAYturdu.
KA�rfez A?lkelerinden ciddi talep
KA�rfez A?lkelerinden de ciddi talep gA�ren TA?rk sularA�ndan geA�en yA�l BirleAYik Arap Emirlikleri’ne 56 bin 318 ton satA�ldA�. En fazla su gA�nderilen A?A�A?ncA? A?lke olan BirleAYik Arap Emirlikleri’ne yapA�lan ihracattan 9,8 milyon dolar gelir saAYlandA�.
Suudi Arabistan’a 4,8 milyon dolar karAYA�lA�AYA�nda 27 bin 849 ton, A�srail’e 4 milyon 200 bin dolar karAYA�lA�AYA�nda 32 bin 784 ton ve Kuzey KA�brA�s TA?rk Cumhuriyeti’ne 3 milyon 540 bin dolar karAYA�lA�AYA�nda 22 bin 590 ton kaynak suyu gA�nderildi.