a�?TA?rkiyea��de Kitle A�letiAYimi (DA?n-BugA?n-YarA�n)a�? kitabA� bir panel ile tanA�tA�ldA�

Panelde konuAYan BaAYkan Bilgin: Maziye A�AYA�k tutan, gelecekle ilgili yol gA�steren ve bugA?nA?mA?zA? anlatan bir eser meydana geldi

HABER VE FOTOAzRAFLAR SULTAN YAVUZ A�ZA�NANIR (ANKARA) – Gazeteciler Cemiyeti tarafA�ndan ilk baskA�sA� 2009 yA�lA�nda yapA�lan ve Prof. Dr. Korkmaz Alemdara��A�n editA�rlA?AYA?nde hazA�rlanan a�?TA?rkiyea��de Kitle A�letiAYimi (DA?n-BugA?n-YarA�n)a�? isimli kitap, Gazeteciler Cemiyeti Lokalia��nde dA?zenlenen panelle tanA�tA�ldA�.
33 yazarA�n, 83 makalesinden oluAYan a�?TA?rkiyea��de Kitle A�letiAYimi (DA?n- BugA?n- YarA�n)a�? kitabA�nA�n birinci basA�mA� ardA�ndan yine EditA�rlA?AYA?nA? Prof. Dr. Korkmaz Alemdara��A�n yaptA�AYA� kitabA�n, ikinci baskA�sA�nda 48 yazarA�n 99 makalesi bir araya getirildi.
OsmanlA�a��da ilk gazetelere yA�nelik halkA�n ve yA�neticilerin tutum ve davranA�AYlarA�ndan baAYlayarak, TA?rkiye Cumhuriyetia��ndeki geliAYmelere ve 2016 darbe giriAYiminden sonra yaAYanan sA?reci konu alan kitap, gA?nA?mA?z koAYullarA�nA� da mercek altA�na alA�yor. Kitapta, OlaAYanA?stA? Hal Kararnameleri ile kapatA�lan medya kuruAYlarA�, yoAYun bir AYekilde yaAYanan iAYten A�A�karA�lmalar, gazetecilik meslek A�rgA?tleri ile sendikalarA�n durumu, A�ldA?rA?len gazeteciler, yurttaAY gazeteciliAYi ve internet haberciliAYinin geliAYimi gibi pek A�ok konu irdeleniyor.
10 Ocak DA?nya A�alA�AYan Gazeteciler GA?nA? kapsamA�nda, gazeteci ve akademisyenleri bir araya getiren A�alA�AYma, TA?rkiyea��de kitle iletiAYiminin tarihine ve geleceAYine A�AYA�k tutuyor. Panelin aA�A�lA�AY konuAYmasA�nA� yapan Gazeteciler Cemiyeti BaAYkanA� Nazmi Bilgin, a�?BugA?n 10 Ocak BasA�n BayramA�, aynA� zamanda da cemiyetimizin 72. kuruluAY yA�ldA�nA?mA?a�� A�atA�sA� altA�nda bulunduAYumuz bu cemiyet, tA?m siyasilerin ve tA?m kurumlarA�n olduAYu gibi bazA� kA�rmA�zA� A�izgilere sahip. Bizim birinci kA�rmA�zA� A�izgimiz demokrasi, cumhuriyet ve basA�n A�zgA?rlA?AYA?a�� Hepsinden A�nemlisi AtatA?rk ilke ve inkA�laplarA�a�� Bu A�atA� bunun iA�i var. Gazeteciler Cemiyeti olmasA�, yalnA�zca bizim A?yelerimize hizmet etmesi anlamA�na gelmiyor; bu sA�ylediAYim ilkelere inanan her kiAYinin A�atA�sA�dA�r burasA�a�? dedi.
Bilgin devamla, a�?2007a��li ve 2008a��li yA�llarda, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar Hoca ile birlikte, a�?BasA�nla ilgili A�alA�AYmalar yapA�lA�yor ancak bugA?nA?mA?zA? gA�rA?yoruz. DA?nA?mA?zA? ve hatta geleceAYimizi de gA�ren bir A�alA�AYmayA� yapabilir miyiz acaba?a�� dedik ve 2009 yA�lA�nda ilk baskA�yA� yaptA�k. GA�rdA?AYA?m kadarA�yla TA?rkiyea��de bugA?ne kadar yapA�lmA�AY en kapsamlA� araAYtA�rmaydA�; maziye A�AYA�k tutan, gelecekle ilgili yol gA�steren ve bugA?nA?mA?zA? de anlatan bir eser meydana geldi. A�ki ciltlik bu eserde elliye yakA�n akademisyen, bilim adamA� ve AYu an burada bulunan sizler katkA�da bulundunuz. A�ncelikle bu kitabA�n hazA�rlanmasA�na ve ikinci baskA�sA�nA�n oluAYmasA�na A�ncA?lA?k eden kadim dostum Korkmaz Alemdara��a sonsuz AYA?kranlarA�mA� sunuyorum. SaAYladA�AYA�nA�z katkA�larla geleceAYe bA�yle bir eser bA�rakan siz deAYerli akademisyen ve bilim adamlarA�na da cemiyetin temsil ettiAYi tA?m A?yelerim adA�na kalbi AYA?kranlarA�mA� sunuyoruma�? diye konuAYtu.
Panele kitaba katkA� saAYlayan yazarlar; Ankara A?niversitesi A�letiAYim FakA?ltesi DekanA� Prof. Dr. AbdA?lrezak Altuna��un yanA� sA�ra bu alandaki akademisyenler; Prof. Dr. TuAYba Asrak Hasdemir, Prof. Dr. Ruhdan Uzun, DoA�. Dr. Elif Emre Kaya, Dr. A�zge Ercebe, Uzm. Seniye YA?cel, Dr. HA?lya Eraslan, AraAYtA�rmacA� Tolga Telan, gazeteci Rahmi YA�ldA�rA�m, A�AYretmen GA?lay Boral da katA�ldA�.
a�?Bu A�alA�AYma, TA?rkiyea��de yaAYayan herkes iA�in baAYvurulabilir bir kaynak olmasA� aA�A�sA�ndan A�nem taAYA�maktadA�ra�?
Panelin moderatA�rA? Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, kitabA�n hazA�rlA�k sA?recine deAYinerek AYA�yle konuAYtu:
a�?Bu A�alA�AYma tek kiAYilik bir A�alA�AYma deAYil. Bu A�alA�AYmada, hem uzun yA�llarA�n birikimi hem de A�ok sayA�da arkadaAYA�mA�zA�n katkA�sA� var. A�nemli olan A�alA�AYmanA�n yapA�lmA�AY olmasA� deAYil TA?rkiyea��de daAYA�tA�labilmesidir. Biz AYanslA�yA�z A�A?nkA? ilk baskA�dan itibaren hem Amerikaa��da hem de Parisa��te ulusal kA?tA?phanelerde insanlarA�n eriAYebileceAYi bir yayA�n organA� haline geldik. 50a��ye yakA�n akademisyen, gazeteci ve araAYtA�rmacA� arkadaAYA�mA�z bu A�alA�AYmaya katkA�da bulundu. BunlarA�n toplam yazdA�AYA� yazA� sayA�sA� 100 civarA�. TA?rkiyea��deki iletiAYim dA?nyasA�nA� farklA� bir perspektifle ele alan bir A�alA�AYma bu. Ortaya A�A�kan tablo A�ok parlak deAYil. Ama hiA� olmazsa biz gA?nA?mA?ze A�AYA�k tutmanA�n A�tesinde geleceAYe de bazA� dA?AYA?nceleri bA�rakabilmek, iletiAYim araA�larA�nA�n A�nemini A�AYretebilmek adA�na bA?yA?k A�aba sarf ettik. A�kinci baskA�mA�z iki ciltten oluAYmakta ve yaklaAYA�k 1300 sayfadan oluAYmaktadA�r. TA?rkiyea��de kitle iletiAYimin geA�irdiAYi serA?ven ve bugA?n ulaAYtA�AYA� nokta gerA�ekten dikkatle izlenmesi gereken ve sadece TA?rkiye iA�in deAYil pek A�ok A?lke iA�in de dersler iA�eren uygulama alanA�dA�r. A�A?nkA? gazetecilik ve iletiAYim araA�larA� geliAYen kapitalist A?lkelerin yarattA�AYA� araA�lardA�r. O toplumlarda belirli bir dengede A�alA�AYmA�AYlardA�r. YasalarA�n ihlali durumunda kimlerin, nasA�l tepki vereceAYi konularA� bellidir ve orada basA�n dA�rdA?ncA? gA?A� olarak hala bugA?n varlA�AYA�nA� sA?rdA?rA?r. Bizim bu A�alA�AYmayla esas dikkat A�ekmek istediAYimiz nokta artA�k yapA�lan yapA�lmayan sorunlarA� gA?ndeme getirip, AYikA?yet etmenin A�tesinde gelecekte A�zgA?rlA?klerin nasA�l gA?vence altA�na alA�nacaAYA�nA� da dA?AYA?ndA?rtecek bir A�alA�AYma meydana koymaktA�. Bu A�alA�AYma TA?rkiyea��de yaAYayan herkes iA�in baAYvurulabilir bir kaynak olmasA� aA�A�sA�ndan A�nem taAYA�maktadA�r.a�?
a�?Projemizle, gazeteci olmanA�n ideolojik bir olgu olmadA�AYA�nA� vurgulamaya A�alA�AYtA�ka�?
Gazeteciler Cemiyeti BaAYkan YardA�mcA�larA�ndan ve A�zgA?rlA?k iA�in BasA�n Projesi KoordinatA�rA? Yusuf KanlA� da proje hakkA�nda bilgiler verdi. KanlA� AYA�yle konuAYtu:
a�?A�zgA?rlA?k iA�in BasA�n Projesia��ne 2013 yazA�nda tartA�AYmalar iA�erisinde baAYladA�k. Projemizin isim babasA� Ulusal Komite ve cemiyetimizin yA�netim kurulu A?yesi Ali AzimAYek. Bir yandan A�zgA?r basA�n iA�in A�zgA?rlA?AYA?n A�te yandan A�zgA?rlA?k iA�in basA�nA�n A�nemini vurgulayalA�m dedik. Birinci aAYamada projemiz Avrupa BirliAYi tarafA�ndan desteklendi. O dA�nemlerde TA?rkiyea��deki basA�n projelerinin en bA?yA?klerinden birisiydik diyebilirim. Bu projeyi yapma nedenimiz tarihe AYahitlik etmek. Projeyle TA?rkiyea��deki ifade ve basA�n A�zgA?rlA?AYA? sorunlarA�na dikkat A�ekmeyi hedefledik. Bunlar elbette birkaA� kiAYilik proje A�alA�AYanA� ile ulusal komitenin A�A�zebileceAYi sorunlar deAYildi, sadece sorunlara dikkat A�ekmek istedik. OldukA�a baAYarA�lA� olduk. Hem TA?rkiyea��de hem de yurtdA�AYA�nda referans kaynaAYA� haline geldik. DA�nemin sonuna doAYru durumu iyileAYmesini beklerken sA?reA� daha da ciddileAYti. Projenin ikinci aAYamasA�nda A�ngiltere BA?yA?kelA�iliAYi tarafA�ndan desteklendik. 15 Temmuza��dan sonra bir takA�m sorunlarA�n yaAYanmasA�yla cemiyetimiz kayaklarA�yla projeye devam etmeye karar verdik. RaporlarA�mA�zla her AYeyden A�nce gazeteci olmanA�n ideolojik bir olgu olmadA�AYA�nA� vurgulamaya A�alA�AYtA�k. YaptA�AYA�mA�z iAY tarihe not dA?AYmek.a�?
Gazeteciler Cemiyeti BaAYkan YardA�mcA�larA�ndan ErtA?rk YA�ndem de Parisa��te ASALA terA�r A�rgA?tA?nA?n yargA�lanmasA� sA�rasA�nda mahkemede yaAYadA�klarA�nA� anlattA�.
AA�A�lA�AY konuAYmasA�nA�n ardA�ndan, BaAYkan Nazmi Bilgin katkA�larA�ndan dolayA� Prof. Korkmaz Alemdara��a plaket verdi. Cemiyetimize hukuki katkA�larA�ndan dolayA� Avukat Tuncay AlemdaroAYlua��na da Gazeteciler Cemiyeti Onur A?yeliAYi belgesi verildi ve rozet takA�ldA�. DiAYer yazarlara da katkA�larA�ndan dolayA� teAYekkA?r belgesi verildi.
Panele, Gazeteciler Cemiyeti BaAYkanA� Nazmi Bilgin, BaAYkan Vekili SavaAY KA�ratlA�, BaAYkan YardA�mcA�larA�ndan ErtA?rk YA�ndem, Ayhan Aydemir ile Yusuf KanlA�, Genel Sekreter A?mit GA?rtuna, Mali Sekreter Mustafa YoldaAY, YA�netim Kurulu A?yeleri A�nder SA?renkA�k, Ali AzimAYek, Ali OruA�, Olgunay KA�se, Onur Kurulu BaAYkanA� Ercan San, eski iA�iAYleri bakanA� mA?AYaviri ve onur kurulu A?yesi A�brahim SaraA�oAYlu, Denetim Kurulu A?yesi Faysal Geyik ile Mustafa SalihoAYlu, SeA�ici Kurul BaAYkanA� Seva A?lman Erten, SeA�ici Kurul A?yesi Remzi Dilan, 24 Saat Gazetesi kA�AYe yazarA� Utku Azensoy, SonsA�z Gazetesi sahibi Abdi Pehlivan, Cemiyetimiz A?yelerinden YaAYar Ayseva��in yanA� sA�ra A�ok sayA�da cemiyet A?yemiz ile KKTC Ankara eski BA?yA?kelA�isi Ahmet Zeki BulunA�, BasA�n YayA�n eski genel mA?dA?rlerinden Cemil A?nlA?tA?rk, A?SA�AD Ankara Temsilcisi Eray AkdaAY, TA?SA�AV BaAYkanA� Veli SarA�toprak, Azerbaycan Televizyonu TA?rkiye ve Kuzey KA�brA�s Temsilcisi YalA�A�n TahiroAYlu, eski bakanlardan YA?cel SeA�kiner, TA?rk Demokrasi Genel KoordinatA�rA? Murat AzengA?l ile genel sekreter Emre Solak katA�ldA�. AyrA�ca Gazeteciler Cemiyetia��nin geleneksel olarak dA?zenlediAYi UluslararasA� Ressamlar BuluAYmasA�a��ndaki ressamlar da panele katA�ldA�.A�