ÇAMLIDERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GÖLÜNYAZI KONAKLAMASIZ ORMAN PARKI İŞLETME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALESİ


       Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 13 ve 19, Çamkoru Orman İşletme Şefliği 184 No.lu bölmeleri içerisinde kalan Gölünyazı Konaklamasız Orman Parkı İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10. maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN:

a) Adresi : Beyler Mahallesi, Mehmet Bahattin Dinçmen Caddesi, No:1, Çamlıdere-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 753 10 48 - 0312 753 22 51
c) Elektronik posta adresi [email protected]
 


2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Adı Niteliği İli İlçesi Köyü Mevkii Yüzölçümü Muhdesatı İşletme Hakkı Kira Süresi
Gölünyazı Konaklamasız Orman Parkı Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer) Ankara Çamlıdere Beyler Gölünyazı 19,5 Ha. Mevcut Tesis ve Donatı Bulunmamaktadır. 20 (Yirmi) Yıl


3. İHALE KONUSU İŞİN:

3.1) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) :Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 13 ve 19, Çamkoru Orman İşletme Şefliği 184 No.lu bölmeleri içerisinde kalan Gölünyazı Konaklamasız Orman Parkı İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi işi
3.2) Gölünyazı Konaklamasız Orman Parkı için tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli :100.000,00 TL
3.3) Gölünyazı Konaklamasız Orman Parkı geçici teminat bedeli : 25.000,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 25’i)


4. İHALENİN:

4.1) Yapılacağı Yer :Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesi  İdare Binası , Müdür Yardımcısı Odası
4.2) Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:00         
4.3) Teklifin Verilme Yeri, Tarih ve Saati :İhale Komisyon Başkanlığına, 10/07/2024 -14:00


5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

5.1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) ve e-mail adreslerini (varsa) bildirmeleri,
5.1.4) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (Kamu kurumları hariç),
5.1.6) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge (Kamu kurumlarından istenmeyecek),
5.1.7) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu.
5.1.9) Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, İdareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”
5.1.10) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.11) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.12) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (5.1.3), (5.1.4) , (5.1.9) (5.1.10) ve (5.1.11) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, (5.1.1), (5.1.2), (5.1.4), (5.1.5), (5.1.6), (5.1.10) ve (5.1.12) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını ya da noter tasdikli suretini sunmak zorundadırlar.
        

6. İHALE ŞARTNAMESİ VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki Muhasebe Biriminde görülebilir ve 1000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü veznesine ya da T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere Şubesi’ndeki IBAN TR69 0001 0004 8612 5791 6450 01 numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:
7.1. Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2.Teklifler, 10/07/2024 Çarşamba günü, Gölünyazı Konaklamasız Orman Parkı İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi İhalesi için saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir.  Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
 7.3.Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında ve ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.                 
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

                                                                  

#ilangovtr Basın No ILN02052352