RESMİ İLANLAR

AMBALAJ VE TEKSTİL ATIĞI GERİ DÖNÜŞÜM İHALESİ YAPILACAKTIR


2023-04-14 00:00:4254 okunma

AMBALAJ VE TEKSTİL ATIĞI GERİ DÖNÜŞÜM İHALESİ YAPILACAKTIR

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMBALAJ VE TEKSTİL ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, AYRIŞTIRILMASI, TAŞINMASI VE GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

Madde 1- Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde “Ambalaj ve Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi İşi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince 25 Nisan 2023 Salı günü saat 14.30’da 18 aylığına ihale edilecektir.
Madde 2- Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.
Sıra İhalenin Konusu İşin Niteliği Muhammen Bedel (1 Aylık)
Muhammen Bedel (12 Aylık)
Geçici Teminat (% 3) Süresi İhale Dökümanı Bedeli
1
Ambalaj ve Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi İşi
Çankaya İlçesi sınırları içinde ambalaj ve tekstil atıklarının 18 ay süre ile evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşüme gönderilmesi işidir.
460.000,00-TL (dörtyüzaltmışbin TL) + (%18 KDV)
5.520.000.-TL (beşmilyonbeşyüzyir mibin TL) + (%18 KDV)
165.600,00.-TL  (yüzaltmışbeşbinaltıyüz TL)
18 ay 750,00-TL (yediyüzelli TL)
Madde 3-Fiyat: Her 12 ayda bir TÜİK internet sitesinde yayınlanan 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak, değişim oranında arttırılacaktır.
Madde 4- İhale Çankaya Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır.
Madde 5- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun’da açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
Madde 6- İhaleye Katılabilmek için Gerekli Olan Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli: 6.1. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler: 6.1.1 Gerçek Kişiler için: a) Teklif Mektubu (İç zarf içerisine konarak sunulacaktır), b) İmza beyannamesi, c) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi, ç) İkametgâh Belgesi d) İlgili odadan, içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, e) Nüfus cüzdanı fotokopisi f) İhale dokümanı aldığına dair makbuz, g) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi, limit içi Banka teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. h) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak ı) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi i) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belediyemize borcu olmadığına dair yazı 6.1.2 Tüzel Kişiler için: a) Teklif Mektubu (İç zarf  içerisine konarak sunulacaktır), b) İmza sirküleri, c) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi, ç) İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, d) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterir belgeler, e) İhale dokümanı aldığına dair makbuz, f) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi, limit içi Banka teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. g) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak,
2
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ı) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belediyemize borcu olmadığına dair yazı
6.2 İstenen atık toplama araçlarını bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi 6.3 İstenen Teknik Personelleri bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi
Madde 7- İhale dokümanı Çevre İzin ve Lisansına sahip firmalarca Çankaya Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 750,00 TL (yediyüzelliTL) doküman bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır. İstekli; Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek belgeyi teklif dosyası içinde sunmalıdır.
Madde 8- Tekliflerin ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 9. kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 9- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 9. kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır
Madde 10 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.
Madde 11- İhaleye İş Ortaklığı ve Konsorsiyum şeklinde teklif verilebilir.
Madde 12- Telefon: 0 312 458 89 03 / 0310 Faks: 0 312 458 90 04
Madde 13- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01811836

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.