RESMİ İLANLAR

TEMİZLİK, KIRTASİYE VE DEZENFEKSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR


2023-04-20 00:00:4549 okunma

TEMİZLİK, KIRTASİYE VE DEZENFEKSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
 

TEMİZLİK, KIRTASİYE VE DEZENFEKSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ-MAMAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Temizlik, Kırtasiye ve Dezenfeksiyon Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/398414

 

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ-MAMAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Üregil 1165 Cad. 13 06270 Mamak MAMAK/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 03125522025 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Temizlik, Kırtasiye ve Dezenfeksiyon Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kısım Temizlik, Kırtasiye ve Dezenfeksiyon Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mamak Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Depo
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren idarenin ihtiyacına göre malzemenin pey der pey yada tamamı talep edildikten sonra 5 (Beş) gün içinde yüklenici idarenin göstereceği yere ihale dokümanlarına uygun bir şekilde teslim edecektir. Teslimatlar en az bir gün önce idareye bilgi vermek kaydıyla mesai günleri içerisinde saat 08:00 ile 16:00 arasında idarenin uygun gördüğü yere yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden sonra 5 (Beş) gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.05.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ANKARA MAMAK DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01816368

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.