ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/488 Esas

KARAR NO : 2024/26
DAVALI : GÜLHAN KILIÇ
Davacılar KAZIM KILIÇ, SABIR KILIÇ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce adınıza dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için çıkartılan tebligatların bila ikmal iade edilmesi ve adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tebligatların ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilleri Kazım KILIÇ ve Sabır KILIÇ'ın nüfusuna kayıtlı olan ancak gerçekte müvekkillerinin çocukları olmayan Gülhan KILIÇ'ın, müvekkillerinin nüfusundan silinerek nüfus kaydının düzeltilmesine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Davalı nüfus temsilcisi 06/02/2024 tarihli duruşmadaki beyanında: Takdirin mahkemede olduğunu bildirmiştir.
HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

  1. Davacılar davasının kabulüne, davacılar Kazım Kılıç (TCKN:10685023768 tckn'lu) ve Sabır Kılıç (TCKN:10520029290)'ın nüfusta müşterek çocukları görünen 10502029874 TCKN'lu, Çorum ili Alaca ilçesi Kürkcü köy/mah., cilt no:84, Hane no:14, BSN:104'de kayıtlı GÜLHAN KILIÇ kaydının iptaline,
  2. Alınması gerekli 427,60 TLkarar ve ilam harcının peşin alınan 269,85 TL harçtan mahsubu ile bakiye 157,75 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
  3. Davacı tarafından bu yargılama nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
  4. Davacı tarafından bu yargılama nedeniyle yatırılan gider avansından kullanılanın mahsubu ile arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve istek halinde yatıran davacıya iadesine,

Dair; kararın tebliğinden itibaren HMK'nun 345/1. maddesi gereğince iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup anlatılmış olup, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02040023