ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

T.C.
ANKARABÖLGE İDARE MAHKEMESİ15. İDARİ DAVA DAİRESİ
ESASNO : 2022/2374

İLAN METNİ:
"Davalı İçişleri Bakanlığı bünyesinde komiser yardımcısı olarak görev yapmakta iken Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile FETÖ/PDY ile iltisaklı olması neden gösterilerek kamu görevinden çıkarılan davacı Aynur Arslan tarafından, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurunun reddine dair 2018/27003 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelere göre dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde Ankara 22. İdare Mahkemesince verilen 27/10/2020 tarihli ve E:2018/2345, K:2020/3452 sayılı kararın kaldırılması istemiyle yapılan istinaf başvurusu neticesinde, Dairemizin 28/12/2022 tarih ve E:2022/2374, K:2022/1773 sayılı kararı ile gerekçe eklenmek suretiyle verilen istinaf başvurusunun reddine dair kararın, davacının Mernis adresi olan "Ağcalı Mah. Adil Erdem Beyazıt Cad. No:24 İç Kapı No:18 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ" adresine tebliğ imkansızlığı nedeniyle tebliğ edilemediği görülmekle davacının adresinin meçhul olarak tespiti üzerine Tebligat Kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına"

#ilangovtr Basın No ILN02047936