ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİ

HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından

Kanuni Mahallesi Heyelan Bölgesinde Bulunan 9 Adet Binanın Geri Dönüşüm Malzemesi Karşılığı Yıkım İşi nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi yapılacaktır.

Sıra No Tanımı İmalat Cinsi Birimi Miktarı
1 YFA.01 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI m3 2.770.051,34
 1. İşin tahmini muhammen bedeli 1.164.343,66 TL (Bir Milyon Yüzaltmışdört Bin Üçyüzkırküç Türk Lirası Altmışaltı Kuruş)’dur.
 2.  İhale 13/06/2024 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara       Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/Ankara) mesai saatleri arasında görülebilir.
 4. İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
 1. Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
 2. Noter tasdikli İmza sirküleri.
 3. Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) ve imza sirküleri
 4. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Belgesi)
 5. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış İşin muhammen bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) tutarında 34.930,31 TL. (Otuzdört bin Dokuzyüz Otuz Türk Lirası Otuz Bir Kuruş)  Geçici teminat mektubunu (süresiz) vermesi.Geçici teminatlar nakit para ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank Tunalı Hilmi Şubesi TR50 0001 5001 5800 7284 8818 87 nolu hesap numarasına (Geçici Teminat Mektubu, Firma İsmi, İşin İsmi VN/TCNO Yazılacaktır) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir Sözleşme aşamasında Kesin teminat, İşin Hurda Bedelinin %6 (Yüzde altı) kesin teminatla birlikte 2.000.000,00 TL. (İki Milyon  Türk Lirası) alt yapı kuruluşlarına ait tesisatlara, yıkım esnasında çevreye ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararı karşılamak üzere risk ve sorumluluk teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır) yatırmak zorundadır.
 6. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
 7. 05.08.2021 tarihli ve 31559 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ te Belirtilen ve 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren mesleki ve teknik yeterliliklerin değerlendirilmesinde esas alınan Y1 veya Y2 belgesi,
 8. Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, yukarıda istenilen belgelerin (“F” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca ayrı ayrı karşılanacaktır. Ancak, Geçici Teminat, Ortak Girişim ortaklarınca beraber veya ayrı ayrı olarak da karşılanabilir.
 1. İşin süresi yer tesliminden itibaren (180 gün) takvim günüdür.
 2. İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
 3.  İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
 4.  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
 5.  İhale Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.


İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02038320