ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDEN ÇÖP KONTEYNERİ VE FLANŞLI ÇÖP KOVASI ALIM İHALESİ

ÇÖP KONTEYNER VE FLANŞLI ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR

ÇANKAYA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2 KISIM ÇÖP KONTEYNER VE FLANŞLI ÇÖP KOVASI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN     :           2024/755091
1-İdarenin
a) Adı  :           ÇANKAYA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi         :           Cumhuriyet Mahallesi, Ziya Gökalp Cd. No:11 YENİŞEHİR ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası   :           3124588900 / 0950 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı  :           2 KISIM ÇÖP KONTEYNER VE FLANŞLI ÇÖP KOVASI
b) Niteliği, türü ve miktarı       :           1.Kısım 770 Litre Sıcak Daldırma Galvanizli Tüm Kapak Çöp Konteyneri 2500 Adet 2.Kısım Flanşlı Çöp Kovası 500 Adet, Çöp Kovası Yedeği 500 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       :           1. Kısım Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu, Alacaatlı Mahallesi 4973 Cadde No:5/1 Çankaya/ANKARA adresine teslim edilecektir. 2. Kısım Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposu Birlik Mah. Kahire Cad. No:3 Yıldız Çankaya / ANKARA adresine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi   :           1. Kısım 770 Litre Sıcak Daldırma Galvanizli Tüm Kapak Çöp Konteynerleri Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu, Alacaatlı Mahallesi 4973 Cadde No:5/1 Çankaya/ANKARA adresine 60 gün içerisinde teslim edilecektir. 2. Kısım Flanşlı Çöp Kovası ve Yedeği Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposu Birlik Mah. Kahire Cad. No:3 Yıldız Çankaya / ANKARA adresine 45 gün içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi    :           Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk iş gününde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati         :           01.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :           Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Salonu-Cumhuriyet Mahallesi, Ziya Gökalp Cd. No:11 kat:7 Yenişehir-Çankaya/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
770 Litre Sıcak Daldırma Galvanizli Tüm Kapak Çöp Konteynerleri yürürlükte olan TS EN ISO 1461 ve TS EN 840-3 uygunluk belgesine
Çöp Konteyner Tekerlekleri ( TS EN 12532) uygunluk belgesine sahip olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Kısım için  yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yapılmış işlere ilişkin  her türlü sıcak daldırma galvaniz çöp konteyneri, konteyner yedek parça temini ve imalatı, satışı işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02044659