ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ İHALESİ

İLAN

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 23/05/2024 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ile Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 55/1 uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
 

23/05/2024 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
Sıra No İl/İlçe Mevkii Koruma Statüsü Konusu Alan (m²) İhale Usulü Süre İlk Yıl İhale Muhammen Bedeli Geçici Teminat Tutarı Saat
1 ANTALYA
Manavgat İlçesi, Gündoğdu, Kısalar, Yavrudoğan, Çolaklı ve Evrenseki Mahalleleri kıyı kesiminde
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Alanı- Su Sporu İrtibat Noktası amaçlı kiraya verilmesi, 375,00 m²
(Her biri 25 m2’lik toplam 15 adet)           
Açık Teklif Usulü  10 (On)                Yıl 25.000.000,00 TL+KDV (Yirmibeşmilyon Türk Lirası + KDV) 7.500.000,00 TL (Yedimilyonbeş yüzbünTürk Lirası) 14:001- İhale 23/05/2024 tarihinde yukarıda belirtilen saatlerde Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52  Çankaya / Ankara adresinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 13. kat toplantı salonunda yapılacaktır.
2-İhale şartnameleri ile ihaleye konu alanın uydu fotoğrafları, Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / Ankara  adresinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 13. katında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılabilmek için 1.000,00 TL (BinTürkLirası) tutarında ihale doküman bedelinin ödenmesi şarttır.
4- İhaleye katılacaklar, ihaleye katılabilmek için aşağıda yazılı belgelerin yer aldığı zarflarını, ihale saatinde Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52  Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir.

5-  İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerin;
               a-Kanuni ikametgah belgesi (Türkiye’de tebligat için adresi), ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
               b-Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,
               c-Geçici teminat ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) ihale doküman bedeli ödeme dekontu
               d-Noter onaylı imza beyanı,
               e-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ile imza beyanı vermesi gerekmektedir.
               f- İhaleye konu işlerle ilgili hazırlanan Teknik Şartname hükümleri uyarınca İdarece talep edilen belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

İhaleye Katılacak Tüzel kişilerin;
a-Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini,
b-Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneği ile noter onaylı imza beyanı vermesi gerekmektedir.
              c-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,
              d-Geçici teminat ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) ihale doküman bedeli ödeme dekontu,
              e-Tüzel kişilik ile yapılacak yazışmalar için Türkiye'de tebligat adresi beyanı, ayrıca sabit ve mobil telefon, varsa faks   numarası ile elektronik posta adresi,
      f- İhaleye konu işlerle ilgili hazırlanan Teknik Şartname hükümleri uyarınca İdarece talep edilen belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.
      g-İhaleye katılacak Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu tüzel kişiliğini temsile yetkili olduklarına dair belgeyi vermesi gerekmektedir.
        
6- Posta ile verilecek tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
7- İhale dokümanı bedeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü adına, İdare tarafından (İletişim: 0312 586 43 74 - 0312 586 43 77 - 0312 586 41 87) istekliye https://fatura.csb.gov.tr/fybs üzerinden başvuru numarası tanımlanarak ilgili hesaba yatırılacaktır. (İşin adı, vergi no, ticaret unvanı belirtilecektir.)
8- Geçici teminatlarını;
        a-Tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak ödemek isteyenler;  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki IBAN TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 no’lu hesaba yatıracaktır.  (İşin adı, vergi no, ticaret unvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)
b-Banka teminat mektubu olarak vermek isteyenlerin ise geçici teminat mektupları süresiz olacaktır ve banka teminat mektubu teyidi yazısı ibraz edilecektir.  (Şube içi limitleri gösterilecektir).
9- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- Posta yolu ile verilecek tekliflerde postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
11- Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02028075